driekant.nl

Dat zaken ongelijk verdeeld zijn in de wereld behoeft weinig toelichting. Toch zijn we ons daar misschien niet altijd voldoende van bewust. Dit voorjaar was ik in een Afrikaans land. Met eigen ogen mocht ik zien hoe mensen daar samenleven met veel minder comfort dan ik zelf gewend ben. Het voelde niet altijd even gemakkelijk om me als een van de weinige ‘rijke witte mannen’ tussen de over het algemeen hele blije en vriendelijke zwarte mensen te begeven. Het besef dat zij veelal niet in onze materiaal ‘rijke wereld’ welkom zijn, maakte diepe indruk op me.

Bij Driekant werken heel veel verschillende mensen. Afkomstig uit verschillende culturen en lang niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden en kansen. Het vele dagelijkse werk in ons bakkersbedrijf verdelen we samen, iedereen levert een essentiële bijdrage met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen. Juist door de verschillen krijgen wij de kans veel van elkaar te leren. Daar worden we samen rijker van Gewoon door het samen te doen!

Ik was blij dat ik na twee weken vakantie weer naar mijn ‘eigen plek’ in de wereld kon reizen. Een voor mij veilige plek, van waaruit ik er voor kan kiezen om mijn dingen te doen. Bijvoorbeeld door samen met anderen te werken aan het project De Wereldbol, waarmee we de honger in de wereld willen verminderen, of het Leer Garantie Plan waarmee we uitsluiting van kwetsbare mensen in het werk willen voorkomen. Of het meedenken in productontwikkeling van nieuwe bakkerijproducten. Eerlijke producten waar deze tijd om vraagt en die bovenal lekker zijn, zodat veel mensen er van kunnen genieten.

Mijn ervaring die hier bij hoort is: dat door samen te doen, het delen veel natuurlijker wordt en daarmee vanzelf dichterbij komt.

Deel dit bericht:

Shopping Basket