driekant.nl

SDI Foundation

Stichting Driekant Inspireert

ANBI Verantwoording 2022

Stichting Driekant Inspireert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

In dit hoofdstuk vermelden wij de gegevens die de Belastingdienst voorschrijft, voor zover deze niet op een andere plaats op onze website is vermeld.

Naam
Stichting Driekant Inspireert (SDI)

RISN
8168 76 654

Contactgegevens
Correspondentieadres: Lange Hofstraat 23, 7201 HT Zutphen

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
mevrouw A.A. (Leidy) van der Aalst-Wolken (voorzitter)
de heer P. (Paul) Zweers (secretaris)
de heer M. (Marijn) Smit (penningmeester)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning en ontvangen evenmin een vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling
Stichting Driekant Inspireert heeft als doel het inspireren van mens tot organisatie op weg naar een evenwichtige duurzame economie.

De SDI heeft in 2022 is gewerkt aan de volgende projecten:

Leer garantie plan

Driekant gelooft in een wereld waarin iedereen mee kan doen. Een wereld waarin
gemeenschapszin en de combinatie van productie, vorming en kunst de volwaardigheid
van mensen naar boven brengt waardoor iedereen zich individueel kan ontwikkelen en
tegelijkertijd van waarde kan zijn voor de samenleving.
In de ontwikkeling van mensen past Driekant de ‘geen methode’ methode toe. Ieder mens is verschillend en Driekant schept daarom de universele randvoorwaarden die
ontwikkeling stimuleren en faciliteren, maar verbindt deze met maatwerk en persoonlijke aandacht.

In de visie van Driekant biedt een veilige familiaire én tegelijkertijd commerciële
werkomgeving kansen voor de groei van mensen. Een directe binding met het product, de zichtbaarheid van het eindresultaat en het contact met de afnemers doen een gezond
appèl op de inzet en ontwikkeling van mensen. Door dit te combineren met persoonlijke
ontwikkeling aan de hand van kunst, vorming en coaching zijn mensen vaak beter in staat het stuur van hun leven in eigen hand te nemen. Bij het inrichten van het bedrijfsproces is rekening gehouden met ‘zoveel mogelijk handen aan het brood’ en de maximale ontwikkelruimte voor mensen, ongeacht of zij grote of kleine stappen te zetten hebben.
Hoe meer mensen zich kunnen ontwikkelen en hoe meer mensen mee kunnen doen, des
te gelukkiger, rijker en duurzamer onze samenleving is. Dit alles komt bij Driekant samen in het dagelijks brood. Iedere keer dat iemand hiervan eet maakt hij of zij daarmee dus een klein beetje verschil.

Driekant biedt leerwerktrajecten aan. Het leerwerktraject, ofwel de training, is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een steuntje in de rug nodig hebben. Zij kunnen bij Driekant werkervaring opdoen en zich ontwikkelen. Een leerwerktraject bestaat uit drie pijlers die elkaar versterken: productie, vorming en kunst (zie kader 1).

Met het Leer garantie plan wordt het mogelijk dat iedereen aansluitend bij zijn of haar
ontwikkelbehoefte ‘onbeperkt’ bij Driekant aan de slag kan. Onafhankelijk van de steeds wisselde regelingen van overheidsinstanties. Geen enkel mens verdient het stempel ‘beperkt’ te zijn of op ‘achterstand’ gezet te worden.
Het Leer Garantie Plan bestaat uit drie stappen;
1) Uit de Garantie Buffer wordt het budget voor het Leerwerktraject/opleiding beschikbaar gesteld;
2) De deelnemer kan direct aan haar of zijn Leerwerktraject/opleiding beginnen, of op een andere manier aan de slag.
3) Tijdens het traject kijken we naar welke beschikbare financiële regeling er past bij de persoon en hoe daarmee de kosten geheel of gedeeltelijk gedekt kunnen worden. Die kosten vloeien terug in de Garantie Buffer.

In 2019 zijn de volgende resultaten behaald:
• Middels het Leer Garantie planen hebben 5 mensen een opleiding kunnen doen en zijn er voor ca 10 mensen aanvullende lessen bekostigd.
• Middelen vrijgemaakt om tot meer gerichte expertise te kunnen bekostigen. Er is gezocht naar een project leider.

Bestuurlijk: de Advies commissie is 5 maal bijeengeweest. Er is getoetst hoe het werkt en tegen welke blokkades in de praktijk wordt aangelopen. Het gaat onder meer om de volgende blokkades:
• Overheidsinstanties verzwaren de aanbestedings- en kwaliteitseisen op een manier die niet aansluit bij het Driekantprincipe van arbeidsmatige training en beschermd werken binnen een familiaire en commerciële omgeving.
• De kloof wordt steeds groter tussen de Driekant kostprijs en de vergoedingen voor arbeidstraining en arbeidsmatige dagbesteding.
• Het aantrekken van alternatieve geldstromen kost veel tijd. Daarvoor is een groter formatie budget nodig dat er nog niet is.

www.leergarantieplan.nl

De Wereldbol

Brood met een boodschap van bakkers met een missie.
In 2016 is het initiatief voor de Wereldbol genomen door Kees Klomp en door Henk Smit.

Elke dag wordt door uw dagelijks brood gebakken. Lekker en voedzaam brood waar miljoenen mensen van genieten. Ondertussen hebben wereldwijd nog 821 miljoen mensen elke dag honger. Dat vinden de oprichters ‘onverteerbaar’.
Daarom is het initiatief genomen voor de Wereld en bakken inmiddels 50 bakker De Wereldbol. Een brood met een unieke receptuur en smaak. Hét brood met een boodschap: “Eet honger de wereld uit!”

Van iedere verkochte Wereldbol gaat 30 cent naar The Hunger Project. Zij trainen mensen in dorpen op het platteland van Afrika, Azië en Latijns Amerika om inzicht te krijgen in hun eigen mogelijkheden en te leren het heft in eigen hand te nemen. Om zo samen hun eigen leven en toekomst te verbeteren. Op deze wijze werken mensen dorp voor dorp aan hun eigen bestaan en voedselvoorziening.

Bestuurlijke activiteiten voor De Wereldbol in 2019
o De SDI heeft het merk Wereldbol gedeponeerd .
o Daarnaast is de Wereldbol BV opgericht om de exploitatie van de Wereldbol uit te voeren.
o De SDI houdt toezicht op het merk gebruik en staat garant dat de afdrachten naar The Hunger Project worden gedaan.
o Er zijn daarnaast verschillende contacten met The Hunger Project geweest, waarbij uitwisseling van kennis en informatie heeft plaatsgevonden.

www.dewereldbol.nl

Overige bestuurlijke activiteiten

Er wordt gewerkt aan een lange termijn visie voor de Driekant organisatie. Daarbij wordt ook nagedacht over medewerkers participatie binnen Driekant.
Vorming SDI Foundation, met secretariaat en directie.
Het bestuur is 4 maal bijeen geweest:
• 17-04-2022
• 24-06-2022
• 07-10-2022
• 25-11-2022

De besproken agendapunten waren:

Leer Garantie Plan, De Wereldbol, voortgang bij Driekant, vorming SDI Foundation. 

Vooral het Leer Garantie plan heeft veel aandacht gekregen. Voor de leer-werkplekken bij Driekant is dit succesvol concept gebleken en een voorbeeld voor andere projecten in Nederland.

Plannen voor 2023

  • Het Leer Garantie Plan doorzetten naar landelijke niveau. Dit wordt samen met Start Foundation ontwikkeld.
  • Er wordt gezocht naar een doorontwikkeling van het project Wereldbol.
  • een jubileumprogramma voor 25 jaar Driekant, 12 december 2022
  • weving voor meer Driekantvrienden voor de Foundation.
  • Meedenken met de groeipotentie van de Driekant organisatie.
  • Oriëntatie op bestuur uitbreiding

Financiële verslagen

NL14TRIO0781345359
K.V.K. 08150018

 

De Wereldbol

Dit project is in 2016 in ontwikkeling gekomen. Het was een lange weg om de juiste vorm te vinden. De doelstelling om samen met het internationale organisatie ‘The Hunger Project’ een bijdrage te leveren om het grootste oplosbare probleem ‘honger’ de wereld uit te helpen. De Wereldbol is een brood dat verkocht om enerzijds aandacht te vragen en anderzijds geldelijk bij te dragen door een verhoogde verkoopprijs.

Voor meer info zie www.dewereldbol.nl

Shopping Basket