Stichting Driekant Inspireert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

In dit hoofdstuk vermelden wij de gegevens die de Belastingdienst voorschrijft, voor zover deze niet op een andere plaats op onze website is vermeld.

Naam
Stichting Driekant Inspireert (SDI)

RISN
8168 76 654

Contactgegevens
Correspondentieadres: Lange Hofstraat 23, 7201 HT Zutphen

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
mevrouw A.A. (Leidy) van der Aalst-Wolken (voorzitter)

de heer P. (Paul) Zweers (penningmeester)
de heer H. (Henk) Smit (secretaris)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning en ontvangen evenmin een vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling
Stichting Driekant Inspireert heeft als doel het inspireren van mens tot organisatie op weg naar een evenwichtige duurzame economie.

Activiteitenverslag 2015
Het bestuur vergaderde in 2015 vijf keer.
Naast deze vergaderingen is er veelvuldig onderling contact over lopende zaken.

De belangrijkste zaken die in 2015 speelden waren:
- mogelijke samenwerking met FDB
- bewaking van het Driekant concept, zoals omschreven in onder de doelstelling.
- De adviesrol van SDI
Dit betekent onder meer advisering van Driekant Ambachtscentrum over de combinatie van commercieel en sociaal ondernemen, in het bijzonder bij het opzetten van nieuwe initiateven als Driekant Broodfabriek, Driekant Nijmegen en Pompstation Lent.
- Het opzetten van Driekant Academie.
- Het (doen) organiseren van discussiebijeenkomsten onder de naam Driekant Café avonden.

Beleidsplan 2016
In 2016 zullen de activiteiten zoals genoemd in het activiteitenverslag 2015 worden voortgezet.
Meer nadruk zal worde

n gelegd bij het opzetten van een Driekant Academie.
SDI vindt het van groot belang dat de opvolging van de directie binnen de projecten/ondernemingen tijdig wordt geregeld. Samen met de directie van Driekant Ontwikkelt Meer wordt hiervoor een plan uitgewerkt.
In 2016 wordt onderzocht of de stichting over een eigen website moet beschikken of dat kan worden volstaan onderdeel uit te maken van de website van Driekant.nl.

Financiële verantwoording
De jaarrekening 2015 van de stichting werd op 27 juli 2016 vastgesteld.

Jaarrekening 2012 - 2013

Jaarrekening 2014 - 2015

Indien u onvolkomenheden in deze verantwoording aantreft dan stellen wij het op prijs wanneer u ons dat laat weten.

benjijaldriekantvriend